DUYURULAR - ETKİNLİKLERİletişim Formu
Web İletişim Formu  
Formu doldurduktan sonra ilgili birimimiz en yakın zamanda iletinizi cevaplayacaktır. ..

 
Firma:

E-mail:

Mesaj:

             
 
 
DUYURULAR - ETKİNLİKLER
Ara  

                

  TAPU KANUNU


TAPU KANUNU


Kanun Numarasi: 2644


Kabul Tarihi: 22/12/1934


Yayimlandigi Resmi Gazete Tarihi: 29/12/1934


Yayimlandigi Resmi Gazete Sayisi: 2892


Madde 1 - Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul Devlete ait ise bulundugu yerdeki en büyük mal memuru, hususi idareye ait ise vali, evkafa ait ise evkaf müdürü veya memuru, belediyeye ait ise belediye reisi, köye ait ise muhtar ve mahsus kanunla tesekkül etmis diger hükmi sahislara ait ise bunlarin kanuni mümessilleri salahiyetlidirler. Bu mümessillerin salahiyetlerini kullanma seklini gösteren kanunlar hükmü yerinde durmaktadir.

    Madde 2 - Hükmi sahislarin tapu islerinde merkez veya subelerinin bulunduklari yerin en büyük mülkiye amirinden nizamnamelerine göre gayrimenkul tasarrufuna izinli olduklarina ve tescil isini yapacak mümessilin salahiyetine dair alinacak belgenin verilmesi mecburidir. Ticaret Sirketleri bu belgeyi ticaret sicil memurundan alirlar.

    Madde 3 - Mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince taninmis olan yabancilara ait dini, ilmi, hayri müesseselerin fermanlara ve Hükümet kararlarina müsteniden sahiplendikleri gayrimenkuller bu belgelerin sinirlari disina çikmamak ve Hükümetin izni alinmak sartile müesseselerin hükmi sahsiyetleri namina tescil olunabilir.

    Madde 4 - Madenlerin tesciline ait muamelelerde mahsus kanun ve nizamlarina göre verilecek belgelerin Iktisat Vekaletince tasdik edilmis olmasi sarttir.

    Madde 5 - (Mülga madde: 04/11/1990 - 3678/31 md.)

    Madde 6 - (Mülga madde: 11/06/1945 - 4753/64 md.)

    Madde 7 - (Mülga madde: 16/02/1995 - 4070/15 md.)

    Madde 8 - Denizden doldurulmak istenilen yerler için o yerin en büyük mal memurundan izin almak lazimdir. Bu izin doldurulacak yer belediye siniri içinde ise belediyenin, limani da alakadar ediyorsa liman dairesinin veya deniz ticareti idaresinin ve müstahkem mevki kumandanligi olan yerlerde müstahkem mevki kumadanliginin muvafakatlari alindiktan sonra 3 yil müddetle verilir. Belediye siniri disinda ise alakalarina göre vilayet veya kaza idare heyetlerinin muvafakati alinir. Izinle doldurulan bu yerler izin veren dairelerden alinacak belgeler üzerine deger baha aranmaksizin dolduran namina tapu sicillerine geçirilir. Üç yil içinde makbul bir özür olmaksizin doldurma isini bitirmiyenlerin bu yerlerden eli çektirilir.

    Madde 9 - Izinsiz doldurulmus olan yerlerin tescilinde mahzur olmadigi alakali daire ve heyetlerce kabul olunursa doldurulan yerlerin doldurulmus oldugu halindeki deger bahasinin onda biri alinmak sartile dolduran namina tescili yapilir.

    Madde 10 - Deniz kiyisinda teressübattan veya denizlerin med ve cezrinden dolmus yerlerin satilmasinda mahzur olmadigi sekizinci maddede yazili alakali dairelerce bildirildigi takdirde o yerlerin kendi gayrimenkulüne bitisik olan kismini o gayrimenkul sahibinin kendisine yapilacak tebligattan itibaren iki sene içinde takdir olunacak deger baha ile almaga hakki vardir. Bu yerleri satin alanlarin o yeri korumak için rihtim insasi hakki olacaktir.

    Madde 11 - Sahipli bir gayrimenkulün önü veya bitisigi doldurulmak istenildigi takdirde sahibinden baskasina izin verilemez. Izinsiz olarak sahibi tarafindan doldurulan böyle bir yerin tescilinde mahzur olmadigi alakali daire ve heyetlerce bildirildigi takdirde doldurulan yerin doldurulmus oldugu haldeki kiymetinin onda biri alinip dolduranin veya dolduranin yerine geçenin namina asil mülkü ile birlestirilerek tescil olunur.

    Devlet, vilayet, belediye veya köy meclisince sihhi, içtimai veya iktisadi sebeplerle yapilacak doldurma islerinde yukaridaki fikrada yazili gayrimenkul sahiplerine doldurmaga yetecek mühlet verilerek doldurma teklif olunur. Bu müddet içinde doldurmadiklari takdirde bu haklari kalmaz.

    Madde 12 - Bir gayrimenkulün önünde veya bitisiginde olupta sahibi tarafindan doldurulmak istenilen yerin doldurma isi bitirilmeksizin o gayrimenkul bir baskasinin mülkiyetine geçer veya ayni bir hakla takyid olunursa, baska suretle mukavele bulunmadigi takdirde bu muamele isin sartlari mahfuz olmak üzere doldurulan yerde de sari olur.

    Madde 13 - Devletçe veya vilayet ve belediyelerce yapilan liman, dalgakiran, insaatile temizleme ve taramadan meydana gelecek arazi hususi kanunlarindaki hükümlere baglidir.

    Madde 14 - 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler hükmü bataklik olmiyan göl ve nehir kenarlarinda da caridir. Su kadar ki nehrin asil yatagini ve sularin akintisini bozmadigi ve alt taraflara ve baskalarina mazarrati olmiyacagi hakkinda fenni rapor aranir.

    Basli basina tasarruf olunabilecek deniz, göl veya nehir metrukati bulunan sahipsiz yerler sahipli bir gayrimenkulün önünde veya bitisiginde bulunursa o gayrimenkul sahibine deger baha ile satin almasi teklif olunur. Bir yil içinde talip olmadigi takdirde baskalarina satilir.

    Bu yerler basli basina tasarruf olunmiyacak halde ise takdir olunacak deger baha ile bitisigindeki gayrimenkul sahiplerine temlik olunarak kendileri borçlandirilir.

    Göl veya nehrin istila veya tahrip ettigi yerlerin sahiplerine Kanunu Medeninin 636 ve 637 nci maddeleri hükmü yerinde durmak üzere mukabil tarafta bu sebeplerden meydana gelmis arazi var ise muadili parasiz verilebilir.

    Madde 15 - (Mülga ilk fikra: 18/01/1950 - 5516/12 md.)

    Sahipli arazide husule gelen batakliklarin sihhi sebeplerinden dolayi kurutulmasi zarureti tahakkuk edince Devlet veya vilayet tarafindan verilecek müsait bir mühlet içinde sahipleri kurutmadiklari takdirde o bataklik

    Devlet veya vilayet tarafindan kurutulur. Sahiplerinden kurutma masrafina istirak edenlerin arazisi kendilerine verilir. Masrafa istirak etmiyenlerin arazisi kurutanin mülkü olur. (Degisik son cümle: 18/10/1962 - 79/1

    md.) Bu takdirde, gayrimenkulün bataklik halindeki gerçek karsiligi olarak arazi sahibine ödenecek bedelinin tesbitinde 6830 sayili Istimlak Kanunu hükümleri uygulanir.

    Madde 16 - Hususi kanunlarinda müsaade edilenleri hariç olmak üzere Devlete, belediyelere ve köylere ait orman, koru ve baltaliklardan tarla açilamaz ve hususi bina yapilamaz. Sahislara ait ormanlarda dahi ait oldugu vekaletten izin alinmadikça tarla açilamaz.

    Madde 17 - Erbabi vukufa takdir ettirilen deger bahalarin ikinci derecede tasdiki belediyelerce seçilecek iki zatin da istirakile mahalli idare heyetlerine aittir.

    Madde 18 - Bu kanunda yazili vergi kiymetleri 1837 numarali Bina Vergisi ve 1933 numarali Arazi Vergisi Kanunlari mucibince vergiye matrah olan kiymettir.

    Madde 19 - Deger bahalar müsavi taksitlerle bes yil içinde vergi ile birlikte Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunur. Iki seneye ait taksit ödenince gayrimenkul sahibi namina tescil edilir ve geri kalan taksitler için o gayrimenkul ipotekli olur.

    Madde 20 - Bu kanunun nesrinden evvel muamelesi bitipte tahakkuk ettirilmis olan deger bahalar dahi 19 uncu maddede yazili sekilde taksitle tahsil olunur.

    Madde 21 - Köy ve belediye sinirlari içinde kapanmis yollarla yol fazlalari köy veya belediye namina tescil olunur.

    Madde 22 - Kadastro veya tapu tahriri yapilmis olan yerlerle tapu senet veya kayidlarina sahiplerinin fotografi yapistirilmis olan gayrimenkullerin vukubulacak tasarruf muameleleri için belediye veya köy ilmühaberleri aranmaz. Kanunu Medeninin mer’iyeti tarihine kadar musakkaf ve hükümde olan bag ve bahçe ve arsalarin on bes, diger arazinin on seneden daha az bir müddet içinde husul bulmus olan iktisap sebeplerine veya Kanunu Medeninin mer’iyetinden sonra düsürülmüs olan kayidlara müstenit tasarruf muameleleri için dahi böyle yapilir. Ancak bu muamelelerde kayit sahibinin fotograf vermesi ve bu fotografin kayda yapistirilmasi lazimdir.

    Bu çerçeve disinda kalan muamelelerle 2 nci fikradaki hallerde fotograf veremiyenler için gayrimenkulün sahibi olduguna ve baskasinin alakasi bulunmadigina dair belediye veya köy ilmühaberi almak lazimdir.

    Madde 23 - Ilmühaber alinmasi lazimgelen muameleler için belediye veya ihtiyar meclisi ilmühaberi tasdikten imtina ederse bu imtina sebeplerini serh ile izaha mecburdur. Bunu yapamazsa hakkinda kanuni takibat yapilir.

    Tapu idareleri yapacaklari tetkik ve tahkik üzerine bu sebeplerin kanuni olmadigini anlarlarsa isi tapu komisyonuna verirler. Komisyon da sebeplerin kanuni olmadigina karar verirse tapu idarelerince muamele yapilir. Aksine karar verirse tapu idareleri 1515 numarali kanunun sumülü disindaki hallerde alakaliyi mahkemeye gönderir. Kaza tapu komisyonlarinin kararlarina karsi alakalilarin vilayet tapu komisyonlarina itiraz haklari vardir

    Madde 24 - Köylerde bulunan metruk ve kimsesiz mezarliklarla vakfa ait umumi mezarliklar köyün manevi sahsiyeti namina tescil olunur.

    Madde 25 - 1580 sayili Belediye Kanununun 159 uncu maddesi ile 2510 sayili Iskan Kanununun 21 inci maddesi disinda kalan mera, baltalik gibi köy orta mali sayilan yerlerin tescili ve alim satim sekilleri hakkinda hususi hükümler konulacaktir.

    Madde 26 - (Degisik madde: 06/01/1954 - 6217/1 md.)

    Mülkiyete, mülkiyetin gayri ayni haklara ve müsterek bir arzin hissedarlari veya birbirine muttasil gayrimenkullerin sahipleri arasinda bunlardan birinin veya bir kaçinin o gayrimenkul üzerinde mevcut veya insa edilecek binanin, muayyen bir katindan veya dairesinden yahut müstakillen istimale elverisli bir bölümünden munhasiran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi hükümlerine göre irtifak hakki tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafindan tanzim edilir.

    (Ek fikra: 15/01/2009-5831 S.K./1.mad) Illerde bulunan tapu sicil müdürlükleri disindaki müdürlüklerden akitli ve akitsiz islemleri yillik 500'ün altinda olan yerlerde isleri yapmak üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügünce yakin il veya ilçelerde görevli tapu sicil müdürü veya görevlendirilen yetkili memura belirli günlerde yetki verilebilir.

        (Ek fikra: 15/01/2009-5831 S.K./1.mad) Resmi senetlerin düzenlenmesine iliskin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

    Alakalilarin istegi halinde resmi senedi tanzim için memurlar ikametgahlara giderler, bu sirada gelecek haciz ve tahdit kararlari resmi senedi yapmak için ikametgaha gitmis olan memura teblig olunur.

    (Ek ibare: 02/04/1998 - 4358/3 md.) Resmi senede taraflarin kimlik bilgileri ile birlikte vergi kimlik numaralari da kaydedilir. (Degisik fikra: 06/03/1981 - 2421/1 md.) Resmi senedi, taraflar ile hazirlayan tapu sicil müdürlügü görevlileri imzalar, tapu sicil müdürü veya görevlendirilen memur onaylar. Taraflarin kimliklerinde süpheye düsülen hallerde tanik getirilmesi istenebilir. Kanunlarin tanik bulundurulmasini zorunlu kildigi hükümler saklidir. 11 Ocak 1926 tarihli ve 711 sayili Kanun geregince yapilacak akitlerde de ayni usul uygulanir.

    Birinci fikrada beyan olunan irtifak hakki tesisi vaitleri tapu siciline re'sen serh verilir. Bunlardan irtifak hakki tesisi vadine mütedair resmi senetler tapuya serh verilmekle, taallük ettigi gayrimenkulün sonraki maliklerini de ilzam eder.

    Noterlik Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafindan tanzim edilen gayrimenkul satis vadi sözlesmeleri ile arsa payi karsiligi insaat sözlesmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline serh verilir.

    Serhten itibaren bes yil içinde satis yapilmaz veya irtifak hakki tesis ve tapuya tescil edilmezse isbu serh tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafindan re'sen terkin olunur.

    (Ek fikra: 26/04/1984 - 3000/1 md.;Degisik fikra: 15/01/2009-5831 S.K./1.mad) Kamu kurum ve kuruluslari (Ordu Yardimlasma Kurumu dahil), bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince açilacak tüm kredilere karsilik teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek islemleri, taraflarin istemi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacakli ile borçlu ve varsa kefilleri arasinda yapilan kredi veya borç sözlesmelerine istinaden, tapu sicil müdürlüklerince tapuya tescil edilir.

    (Ek fikra: 12/03/1985 - 3163/1 md.;Mülga fikra: 15/01/2009-5831 S.K./1.mad)

    Madde 27 - Tapu Sicil Muhafiz veya memurlari tarafindan yapilan resmi senetlere iki tarafin ve tapu senetleriyle akte müstenit olmiyan iktibaslarda kayitlara sahibinin 6x4 büyüklügünde ve mümkün olan yerlerde fotograflari yapistirilir. Bu imkani idare heyeti tayin eder. Tapu sicil muhafizlari veya memurlari da küçüklük ve sair makbul mazeretleri göz önüne alabilirler.

    1515 numarali kanunun sümulüne girmiyen fotografsiz tapu kayit ve senetlerine fotograf yapistirilmak istenildikçe tapu memurlugunca hüviyeti bilinmiyenler için hüviyetleri tasdik ettirilerek fotograf yapistirilir.

    Madde 28 - Akte ve tescile müteallik tapu isleri idari emirlerle durdurulamaz.

    Madde 29 - (Mülga madde: 25/02/1952 - 5887/126 md.)

    Madde 30 - Plan ve resmi mesahaya istinad etmiyen gayrimenkul mallarda eskidenberi malüm ve muayyen olan hududa itibar olunur. Borçlar Kanununun 215 inci maddesi hükmü yerinde durmaktadir.

    Madde 31 - (Degisik madde: 25/01/1950 - 5520/1 md.)

    Gayrimenkul mallarin yüz ölçüsü tapu sicilinde yazili miktardan fazla çikipta bu fazlaligin bitisik araziye el uzatmaktan ileri gelmedigine ve sinirca da bir degisiklik olmadigina mahkemece karar verilirse sicille karar

    veçhile kaydolunur.

    Mahkeme gayrimenkulün basinda incelemeler yapar ve bitisik gayrimenkul maliklerini dinler. Mahkeme kararina, tapu fen memurlarina ve bunlar yoksa yetkili fen memurlarina veya mühendislere yaptirilacak o yere

    ait harita da eklenir. Itiraz halinde genel hükümler çerçevesinde dava açilir.

    Madde 32 - Plani veya resmi sekilde yapilmis haritasi bulunan gayrimenkullerin gerek kazaen ve gerekse rizaen parçalara ayrilmasinda harita yapilmasi mecburidir. Sehir ve kasabalarin belediye sinirlari içinde olupta tapu fen memuru bulunan yerlerde plan ve haritaya bagli olmiyan gayrimenkullerin parçalara ayrilmasinda da harita yapilir. Belediye sinirlari disinda bulunan gayrimenkullerden kazai sekilde parçalara ayrilanlarin haritasini yaptirmak hakimin takdirine baglidir.

    Madde 33 - Kanunu Medeninin 934, 935 inci maddelerine göre sicilin tashihine ve bir ayni hakkin süküt edip etmediginin tayinine dair tapu sicil muhafiz veya memuru tarafindan mahkemeye yapilacak müracaatlar ve bunun üzerine verilecek kararlardan bir güna harc ve resim alinmaz ve bunlara damga pulu yapistirilmaz.

    Madde 34 - Bedelli akitlerde ve bir aktin yapilmasi digerinin yapilmis olmasina bagli olan hallerde alakalilar tapu sicil muhafiz veya memurunu yediadil yapabilirler. Bu takdirde memur tarafindan paranin hak sahiplerine verilmesi Akitlerin tamam olmasina baglidir. Akitler tamam olmazsa memur parayi kimden almis ise alakalilar dagilmadan huzurlarinda derhal ona geri verir ve taallük ettigi muameleleri bozar.

    Madde 35 - (Degisik madde: 03/07/2003 - 4916 S.K./19. md.;Iptal : Anayasa Mah. 2003/70 E., 2005/14 K. ve 14.3.2005 tarihli karari ile; Yeniden düzenlenen madde: 29/12/2005-5444 S.K./1.mad) *1*

    Yabanci uyruklu gerçek kisiler, karsilikli olmak ve kanunî sinirlamalara uyulmak kaydiyla, Türkiye'de isyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar plani veya mevzii imar plani içinde bu amaçlarla ayrilip tescil edilen tasinmazlari edinebilirler. Sinirli aynî hak tesis edilmesinde de ayni kosullar aranir. Yabanci uyruklu bir gerçek kisinin ülke genelinde edinebilecegi tasinmazlar ile bagimsiz ve sürekli nitelikte sinirli aynî haklarin toplam yüzölçümü iki buçuk hektari geçemez. (Iptal tümce : Anayasa Mah.nin 11/04/2007 tarihli ve E. 2006/35, K. 2007/48 sayili Karari ile.)

    Yabanci ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarina göre kurulan tüzel kisilige sahip ticaret sirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde tasinmaz mülkiyeti ve tasinmazlar üzerinde sinirli aynî hak edinebilirler.

    Yabanci uyruklu gerçek kisiler ile yabanci ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarina göre kurulan tüzel kisilige sahip ticaret sirketleri lehine Türkiye'de tasinmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fikralarda yer alan kayit ve sinirlamalar aranmaz.

    Yabanci uyruklu gerçek kisiler ile yabanci ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarina göre kurulan tüzel kisilige sahip ticaret sirketleri disindakiler Türkiye'de tasinmaz edinemez ve lehlerine sinirli aynî hak tesis edilemez.

    Türkiye Cumhuriyeti ile arasinda karsiliklilik olan devlet vatandaslarinin kanunî miras yoluyla intikal eden tasinmazlari için birinci fikrada belirtilen kayit ve sinirlamalar uygulanmaz. Ölüme bagli tasarruflarda yukaridaki fikralarda belirtilen kayit ve sinirlamalar uygulanir. Türkiye Cumhuriyeti ile arasinda karsiliklilik olmayan devlet vatandaslarinin kanunî miras yoluyla edindikleri tasinmaz ve sinirli aynî haklarin intikal islemleri yapilarak tasfiye edilir.

    Karsilikliligin tespitinde hukukî ve fiilî durum esas alinir. Bu ilkenin kisilere toprak mülkiyeti hakkinin taninmadigi, ülke uyruklarina uygulanmasinda, yabanci devletin tasinmaz ediniminde kendi vatandaslarina tanidigi haklarin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaslarina da taninmasi esastir.

    (Degisik fikra: 03/07/2008 - 5782 S.K./1.mad) Yabanci uyruklu gerçek kisiler ile yabanci ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarina göre kurulan tüzel kisilige sahip ticaret sirketlerinin; sulama, enerji, tarim, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunmasi gereken alanlar, özel koruma alanlari ile flora ve fauna özelligi nedeniyle korunmasi gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde kamu yarari ve ülke güvenligi bakimindan tasinmaz ve sinirli aynî hak edinemeyecekleri alanlari, ilgili kamu kurum ve kuruluslarinin tescile esas koordinatli harita ve planlari içeren teklifi üzerine belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yabanci uyruklu gerçek kisiler merkez ilçe ve ilçeler bazinda, uygulama imar plani ve mevzi imar plan sinirlari içerisinde kalan toplam alanlarin yüzölçümünün yüzde onuna kadar kisminda tasinmaz ile bagimsiz ve sürekli nitelikte sinirli aynî hak edinebilirler. Bakanlar Kurulu, merkez ilçe ve ilçelerin altyapi, ekonomi, enerji, çevre, kültür, tarim ve güvenlik açisindan önemlerini dikkate alarak, bu orandan fazla olmamak kaydiyla farkli oran belirlemeye yetkilidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügünün bagli oldugu Bakanlik bünyesinde, ilgili idare temsilcilerinden olusan komisyon tarafindan, bu madde uyarinca Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler dâhilinde çalismalar yapilmak suretiyle kamu kurum ve kuruluslarinin bu kapsamdaki teklifleri incelenip degerlendirilerek Bakanlar Kuruluna sunulur. Valiliklerce, merkez ilçe ve ilçelerin uygulama imar plani ve mevzi imar plan sinirlari içerisinde kalan toplam alanlarin yüzölçümünde meydana gelen degisiklikler takip eden yilin Ocak ayi sonuna kadar komisyona bildirilir.

        (Degisik fikra: 03/07/2008 - 5782 S.K./1.mad) Askerî yasak bölgeler, askerî güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ve degisiklik kararlarina ait harita ve koordinat degerleri Millî Savunma Bakanliginca, özel güvenlik bölgeleri ve degisiklik kararlarina ait harita ve koordinat degerleri ise Içisleri Bakanliginca geciktirilmeksizin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügünün bagli oldugu Bakanliga verilir.

    Yukaridaki fikralarda belirtilen bölgeler içerisinde kalmasi nedeniyle kamulastirilmasi gereken ya da tapu sicilinde serh verilmesine gerek duyulan parsellere iliskin bildirimler ilgili idarelerince tapu sicil müdürlüklerine yapilir.

    Bu madde hükümlerine aykiri edinilen veya kanunî zorunluluk disinda edinim amacina aykiri kullanildigi tespit edilen tasinmazlar ile sinirli aynî haklar, Maliye Bakanliginca verilecek süre içerisinde maliki tarafindan tasfiye edilmedigi takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.

    Madde 36 - (Mülga madde: 03/07/2003 - 4916 S.K./38. md.; Yeniden Düzenlenen madde metni: 03/07/2008 - 5782 S.K./2.mad)

    Yabanci yatirimcilarin Türkiye'de kurduklari veya istirak ettikleri tüzel kisilige sahip sirketler, ana sözlesmelerinde belirtilen faaliyet konularini yürütmek üzere tasinmaz mülkiyeti veya sinirli ayni hak edinebilir ve kullanabilirler. Bu sekilde edinilen tasinmazlarin Türkiye'de kurulu bulunan bir baska yabanci sermayeli sirkete devrinde ve tasinmaz maliki yerli sermayeli bir sirketin hisse devri yoluyla yabanci sermayeli hale gelmesi durumunda da ayni esas geçerlidir. Türkiye'de kurulu yabanci sermayeli sirketlerin tasfiyesi halinde sirketin sahip oldugu tasinmazin sirket ortagi yabanci gerçek kisiler veya yurt disinda kurulu yabanci ticaret sirketleri tarafindan edinilmek istenmesi halinde 35 inci madde hükümleri uygulanir.

       18/12/1981 tarihli ve 2565 sayili Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri sakli kalmak kaydiyla bu sirketlerin, askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve ayni Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen stratejik bölgelerdeki tasinmaz edinimleri, Genel Kurmay Baskanliginin ya da yetkilendirecegi komutanliklarin, özel güvenlik bölgelerindeki tasinmaz edinimleri ise tasinmazin bulundugu yerdeki valiligin iznine tabidir. Valilik iznine tabi hususlar, ilgili idare temsilcilerinin katilimiyla olusan komisyonda, tasinmaz ediniminin, ülke güvenligi ve faaliyet konusuna uygunlugu degerlendirilerek karara baglanir.

       Bu madde hükümlerine aykiri sekilde edinildigi veya kullanildigi tespit edilen tasinmazlar ve sinirli aynî haklar, Maliye Bakanliginca verilecek süre içerisinde maliki tarafindan tasfiye edilmedigi takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.

       Bu maddenin uygulanmasina iliskin esas ve usuller, ilgili bakanliklarin görüslerinin alinmasini müteakip Hazine Müstesarligi, Içisleri Bakanligi, Bayindirlik ve Iskân Bakanligi ve Millî Savunma Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

    Madde 37 - Yabanci hakiki sahislarin intikal isleri Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden verilen veyahut kendi salahiyetli makamlarindan verilipte Türk kanunlarinin veraset usulü hakkindaki hükümlerine uygun oldugu Türk mahkemelerince tasdik edilen veraset senetlerine istinaden yapilir.

    Madde 38 - 8 cemaziyelevvel 1275 tarihli tapu nizamnamesi ve zeyillerinin ve 28 receb 1291 tarihli emlak nizamnamesinin ve 7 muharrem 1293 tarihli arazi hakkindaki fikarati nizamiyenin ve 8 receb 1276 tarihinde iradesi çikmis olan tapu senedati hakkindaki talimatnamenin ve 28 receb 1276 tarihinde iradesi çikmis olan tarifnamenin ve emvali gayrimenkulenin tasarrufuna dair 3 mart 1329 tarihli muvakkat kanunun ve defterhane idarelerinin teskilat ve tensikatina dair 17 temmuz 1323 tarihli nizamname ile zeyillerinin ve emvali gayrimenkulenin muamelati tasarrufiyesinde tapu senedati ile kayidlerine alakadaranin fotografileri yapistirilmasina dair 30 kanunusani 1926 tarihli kanunun Kanunu Medeni ile Kanunu Medeninin tatbikina aid kanun ve Borçlar Kanunu ile ortadan kalkmamis olan hükümler ile baska kanunlarin bu kanuna uygun olmiyan hükümleri kaldirilmistir.

    Madde 39 - Bu kanun hükümleri, nesrolundugu tarihten itibaren yürümege baslar.

    Madde 40 - Bu kanun hükümlerini Adliye, Dahiliye, Maliye Bakanlari yerine getirir.

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun mer'iyetinden evvel açilarak tarla veya bag ve bahçe haline konulmus olupta henüz muamelesi bitmemis yerler hakkinda da bu kanunun 6 nci maddesi hükümleri tatbik olunur.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 29/12/2005-5444 S.K./2.mad) *1*

    Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte mevcut olan askerî yasak bölgeler, askerî ve özel güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere iliskin kararlara ait harita ve koordinat degerlerinin tamami, Millî Savunma Bakanligi tarafindan en geç üç ay içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügünün bagli oldugu Bakanliga gönderilir.

    Yukarida belirtilen bölgelere iliskin kararlara ait harita ve koordinat degerlerinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügüne gönderilmesi ve sayisal ortama aktarilarak tasra birimlerine intikal ettirilmesine kadar geçecek sürede yetkili askerî makamlardan sorulmak suretiyle, belirtilen islemler tamamlandiktan sonra gönderilen belge ve bilgilere göre tapu islemleri yürütülür.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 03/07/2008 - 5782 S.K./3.mad)

    Ilgili kurum ve kuruluslar, bu Kanunun 35 inci maddesinin yedinci fikrasi uyarinca, yabanci uyruklu gerçek kisiler ile yabanci ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarina göre kurulan tüzel kisilige sahip ticaret sirketlerinin tasinmaz ve sinirli aynî hak edinemeyecekleri alanlarin yüzölçümlerini ve valilikler bu fikrada belirtilen ilçelerin uygulama imar plani ve mevzi imar plan sinirlari içerisinde kalan toplam alanlarin yüzölçümlerini bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde komisyona bildirir.

        (Iptal fikra: Anayasa Mah;12/05/2011 tarih 2008/79 E, 2011/74 K.)

    KANUNA ISLENEMEYEN GEÇICI MADDE

    26/04/1984 TARIH VE 3000 SAYILI KANUNLA GELEN GEÇICI MADDE:

    Geçici Madde - 02/02/1984 tarihli ve 2977 sayili Idari Usul ve Islemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile Ilgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çikarma yetkisi, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayili Tapu Kanunu için adi geçen Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

 

 

     
 Kategori : Duyurular

Geri

 

                      |  Duyurular  |  Basın Haberleri  |  Etkinlikler  |   

 

 


Tüm hakları saklıdır 2008 ©
Alanya Müteahhitler Briliği


Saray Mh. Hacikadirler Sk. 
Tapu-Kadostro yanı
07400 - Alanya / Antalya


Tel.: +90 242 522 09 00
Fax: +90 242 522 09 01
E-mail: bilgi@mutbir.com