DUYURULAR - ETKİNLİKLERİletişim Formu
Web İletişim Formu  
Formu doldurduktan sonra ilgili birimimiz en yakın zamanda iletinizi cevaplayacaktır. ..

 
Firma:

E-mail:

Mesaj:

             
 
 
DUYURULAR - ETKİNLİKLER
Ara  

                

  YAPI DENETIMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELIGI


YAPI DENETIMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELIGI


Bayindirlik ve Iskan Bakanligi

Resmi Gazete Tarihi: 12/08/2001

Resmi Gazete Sayisi: 24491

BIRINCI BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeligin amaci; can ve mal güvenligini teminen, imar planina, fen, sanat ve saglik kurallarina, standartlara uygun, kaliteli yapi yapilmasi için proje ve yapi denetimini saglamak ve yapi denetimine iliskin usul ve esaslari düzenlemektir.

    Kapsam

 

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, yapi denetim kuruluslari ve laboratuvarlarin çalisma usul ve esaslarini, bu kuruluslarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diger görevlilerde aranacak nitelikleri, yapi denetim komisyonunun çalisma usul ve esaslarini, yapi denetimi hizmet sözlesmesi düzenlenmesi ve hizmet bedellerinin ödenmesi esaslarini, yapi denetim kuruluslari ile bu kuruluslarin denetçi mimar ve mühendislerinin sicil raporlarinin tutulmasina ve yapilara sertifika verilmesine dair usul ve esaslari kapsar.

    Hukuki Dayanak

 

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayili Yapi Denetimi Hakkinda Kanun geregince hazirlanmistir.

    IKINCI BÖLÜM : Yapi Denetim Kuruluslari ve Laboratuvarlarin Çalisma Usul ve Esaslari

    Yapi Denetim Kuruluslari

    Madde 4 - Yapi denetim kuruluslarinin ortaklari; mimar, insaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik mühendislerinden olusur.

    Yapi denetim kuruluslarinin denetleyebilecekleri toplam yapi insaat alani 720.000 m

    'yi geçemez. Bu kuruluslar, görev yapacagi il disinda, kanunun uygulandigi illerde sube açabilirler. Sube açabilmeleri için yapi denetim kuruluslarinin yapi insaat alanina bagli olarak o ilde ikamet eden yapi denetçisi insaat mühendisini ve yardimci kontrol elemanlarini istihdam etmesi zorunludur. Subede istihdam edilecek yapi denetçisi insaat mühendislerine ait Örnek-1'e uygun taahhütnamenin, denetçi belgesinin, nüfus cüzdani örneginin, ikametgah ilmuhaberinin, noter tasdikli imza beyaninin ve yardimci kontrol elemani mühendislere ait Örnek 2'ye uygun taahhütnamenin, diploma suretinin ve ikametgah ilmuhaberinin Yapi Denetim Komisyonuna verilmesi gerekmektedir.

    Yapi denetim kurulusunun üzerinde baska denetim isi bulunmamak, ayni alanda ve tek ruhsata bagli olmak sartiyla toplam yapi insaat alani siniri aranmaz.

    Yapi Denetim Kuruluslarina Izin Belgesi Verilmesi

 

    Madde 5 - Yapi denetim kuruluslari izin belgesi alabilmek için Bakanliga, görev yapacagi ili belirten dilekçe ve eki asagidaki belgelerle birlikte müracaat ederler.

    a) Kurulusun ödenmis sermayesinin nama yazili hisselerinin tamaminin mimar ve mühendislere ait oldugunu ve yalnizca yapi denetimini faaliyet konusu olarak seçtigini gösteren ticaret sicil gazetesi,

    b) Ticaret veya sanayi odasina kayit belgesi,

    c) Sirket ortaklarinin noter tasdikli imza sirküleri,

    d) Sirket ortaklarinin Örnek-3'e uygun taahhütnameleri,

    e) Kurulusta asgari;

    - Bir denetçi mimarin,

    - Bir proje denetçisi insaat mühendisinin,

    - Üç yapi denetçisi insaat mühendisinin,

    - Iki denetçi makina mühendisinin,

    - Bir denetçi elektrik mühendisinin, denetim sorumlulugu üstlenecegine dair Örnek-4'e uygun taahhütnameleri, denetçi belgeleri, noter tasdikli imza beyanlari, nüfus cüzdani örnekleri ve ikametgah ilmuhaberleri.

    Bu belgelerden herhangi birinin gerçege aykiri düzenlendiginin anlasilmasi halinde düzenleyenler veya bu tür belgeleri kullananlar hakkinda suç duyurusunda bulunulur ve izin belgesi verilmisse iptal edilir.

    Yapi Denetim Kuruluslarinin Çalisma Usul ve Esaslari

 

    Madde 6 - Yapi denetim kuruluslari, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayili Yapi Denetimi Hakkinda Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen görevleri eksiksiz ve mesleki ahlak kurallarina uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

    Yapi denetim kuruluslari, yapi denetimi izin belgesinin noter tasdikli sureti ile Bakanlikça onaylanmis yapiya iliskin bilgi formunun aslini, yapi ruhsati alinmasi asamasinda ilgili idareye vermek zorundadir.

    Yapi denetim kuruluslari proje denetimi asamasinda;

    a) Bakanlikça hazirlanan Mühendislik ve Mimarlik Proje Düzenleme Esaslari, imar plani, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile diger yönetmelik, sartname ve standartlara uygunlugunu,

    b) Proje müelliflerince hazirlanan, uygulama projelerinin ve hesaplarinin ilgili mevzuata uygunlugunu,

    c) Bakanlikça hazirlanarak 28/6/1993 tarihli ve 393 sayili Genelge ile yürürlüge konulmus olan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazirlanmasina Iliskin Esaslar'a uygun olarak bir jeoteknik raporun olup olmadigini ve temel sisteminin bu rapora uygunlugunu,

    d) Tasiyici sistemin öncelikle Afet Bölgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkindaki Yönetmelik ile TS 500 ve yürürlükteki standart, sartname ve esaslara göre projelendirildigini,

    e) 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Binalarda Isi Yalitimi Yönetmeligi'ne uygunlugunu,

    kontrol eder.

    Yapi denetim kurulusu, varsa bu rapor ve projelerde tespit edilen eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini saglar.

    Incelenen projelerin uygun görülmesi halinde ilgili denetçi mimar ve mühendisler tarafindan imzalanir. Projelerin inceleme süresi yapi denetimi hizmet sözlesmesinde belirtilir.

    Yapim asamasinda;

    a) Yapinin tasiyici sistemindeki beton, beton çelik çubuk, duvar elemanlari vb. malzeme ve imalatin, standart ve sartnamelere göre Bakanlikça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluslarinin laboratuvarlarinda muayene ve deneylerini yaptirarak raporlarini ilgili idareye verir.

    b) Beton kalibi ve demir teçhizati kontrol edilerek Örnek-5'e uygun tutanak düzenlenmeden beton dökümüne izin verilmez. Beton, yapi denetim kurulusunun yardimci kontrol elemanlarinin gözetiminde dökülür. Beton numuneleri, döküm yerinde yardimci kontrol elemanlarinin nezaretinde deneyi yapacak laboratuvar teknik elemanlarinca alinir, alinan numuneler belirlenen laboratuvara, bu laboratuvar teknik elemani tarafindan götürülür. Beton dökümünü müteakip Örnek-6'ya uygun tutanak düzenlenir. Bu tutanaklari ve deney raporlarini, düzenleme tarihinden itibaren üç is günü içinde ilgili idareye verir.

    c) Yapi denetim kurulusu, yazili ihtarina ragmen ruhsat ve eklerine aykiri is yapan isçi ve ustanin durumunu ilgili idareye bildirir.

    d) Yapinin ruhsat eki projelerine uygun olarak kismen veya tamamen bitirildigini belirten ve denetçi mimar ve mühendisler tarafindan imzalanan raporu ilgili idareye verir.

    e) Yapi kullanma izninin alinmasini müteakip, yapi denetim kurulusu yapi denetimine ait diger bilgi ve belgeleri ilgili idareye verir.

    Teknik Personelin Denetim Yetkisi ve Yapi Denetim Kuruluslarindaki Istihdam Esaslari

 

    Madde 7 - Yapi denetim kuruluslarinda görev alan denetçi mimar ve mühendisler;

    a) Denetçi mimarlar; mimari projenin ve yapinin bu projelere uygun yapilip yapilmadiginin denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sinirlari 360.000 m

    toplam insaat alanidir.

    b) Proje denetçisi insaat mühendisleri; jeoteknik raporuyla birlikte yapi statigi ve betonarme-çelik-ahsap-yigma yapi hesabi ve projelerinin denetimi ile görevlidir. Denetim yetkisi sinirlari 360.000 m

    toplam insaat alanidir.

    c) Yapi denetçisi insaat mühendisleri; yapi denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sinirlari 120.000 m

    dir.

    d) Denetçi makina mühendisleri; proje ve yapi denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sinirlari 120.000 m

    dir.

    e) Denetçi elektrik mühendisleri; proje ve yapi denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sinirlari 120.000 m

    dir.

    Yapi denetim kuruluslarinda görev alan yardimci kontrol elemanlari:

    - Insaat mühendisi            30.000 m

    ,

    Teknik ögretmen, tekniker veya teknisyen   15.000 m

    ,

    - Makina mühendisi            60.000 m

    ,

    Teknik ögretmen, tekniker veya teknisyen   30.000 m

    ,

    - Elektrik mühendisi            120.000 m

    ,

    Teknik ögretmen, tekniker veya teknisyen   60.000 m

    , toplam yapi insaat alanina kadar yapilari denetleyebilirler.

    Yapi denetim kurulusunda görev alan yardimci kontrol elemanlarinin tamaminin mühendis olmasi zorunludur. Ayrica, gerek duyulmasi halinde ilaveten diger yardimci kontrol elemanlari da görevlendirilebilir.

    Yapi denetim kuruluslari; denetçi mimar ve mühendisler ile yardimci kontrol elemanlarinin denetleme yetkisine sahip olduklari yapi insaat alani asildigi takdirde, ilave denetçi mimar ve mühendisler ile yardimci kontrol elemanlarini görevlendirmek ve bununla ilgili belgeleri Yapi Denetim Komisyonuna vermek zorundadir.

    Yapi denetçisi insaat mühendisi ve yardimci kontrol elemanlari, sadece bir il sinirlari içerisinde görev yapabilirler. Diger denetçi mimar ve mühendisler ile yardimcilari için bu sart aranmaz.

    Yardimci kontrol elemanlari, kurulusun görev yaptigi ilde üstlenecegi denetim hizmeti için Örnek-2'ye uygun taahhütnameyi, diploma suretini, ikametgah ilmuhaberini yapi denetim kurulusuna vermek zorundadir.

    Yapi denetim kuruluslarinin proje ve yapim isini denetleyecekleri yapilarin ruhsatlari, kurulusu temsilen denetçi mimar veya insaat mühendisleri tarafindan imzalanir.

    Yapi denetim kuruluslari ile denetçi mimar veya mühendislerinden birinin yapi ile iliskisinin kesilmesi halinde, ilgili idare yapinin o andaki durumunu belirleyen bir tespit tutanagini üç is günü içinde düzenleyerek bir kopyasini Yapi Denetim Komisyonuna gönderir. Yapi denetim kurulusu, ayrilan denetçi mimar veya mühendisin yerine 30 gün içinde yeni denetçi mimar veya mühendisi görevlendirmedigi takdirde ilgili idarece yapi tatil tutanagi düzenlenir.

    Yapi denetim kurulusundan ayrilmak isteyen denetçi mimar ve mühendisler, bu isteklerini noter kanaliyla Bakanliga ve yapi denetim kurulusuna bildirirler. Bu durumda, bildirimin Bakanliga teblig tarihinden itibaren üç ay içerisinde bir baska yapi denetim kurulusunda görev alamazlar.

    Laboratuvarlarin Çalisma Usul ve Esaslari

 

    Madde 8 - Yapi malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standart veya teknik sartnamelere göre ölçüm, muayene ve kalibrasyon yapabilen ve diger özelliklerini tespit edebilen yeterli alet, teçhizat ve personele sahip olan laboratuvarlar; Bakanlik Yapi Isleri Genel Müdürlügünden izin belgesi almak zorundadir. Izin belgesi almak için gerekli sartlar, Bakanlikça hazirlanan bu Yönetmelik eki Laboratuvar Izni Onay Talimati (Ek-1) ile Laboratuvar Izin Belgesi Teknik Sartnamesi (Ek-2)'de belirtilmistir.

    Laboratuvar kurulusu, sube açtigi takdirde bu sube için de ayrica izin belgesi alinmasi sarttir.

    Yapi malzemesi üreten veya imal eden kuruluslar ürettikleri veya imal ettikleri malzemeleri test etmek üzere kurduklari laboratuvarlarda yapi denetimine iliskin muayene ve deneyleri yapamazlar.

    Laboratuvarlarda yapi malzemesi kalite kontrolü konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir insaat veya kimya mühendisi, zemin deneyleri konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir insaat veya jeoloji veya jeofizik mühendisi ile yardimci teknik elemanlar istihdam edilir.

    Deneyi yapilacak numuneler, standartlarda yazili usullere göre laboratuvar görevlilerince alinir ve usulüne uygun teste tabi tutulur.

    Laboratuvarlar, her yil en az bir defa Bakanlikça denetlenir ve Izin Belgeleri yenilenir.

    Yapi Denetim Kuruluslarinda ve Laboratuvarlarda Görev Alacak Teknik Personelin Deneyim ve Nitelikleri

 

    Madde 9 - Yapi denetim kuruluslarinca proje ve yapim islerinin denetimi, denetçi mimar ve mühendis tarafindan yürütülür.

    Asagidaki sartlari ve belgeleri saglayan mimar ve mühendislere, Yapi Denetimi Komisyonuna basvurmalari halinde, Örnek-7'ye uygun denetçi mimar veya mühendis belgesi verilir.

    a) Diploma veya mezuniyet belgesi asli veya noter tasdikli örnegi,

    b) Ilgili meslek odalarina kayitli olduklarina dair belge,

    c) Nüfus cüzdani tasdikli örnegi ve 2 adet fotograf,

    d) Cumhuriyet Savciligindan alinacak, yüz kizartici bir suçtan dolayi hüküm giymedigine dair adli sicil belgesi,

    e) Mesleginde fiilen en az 12 yil çalistigina dair ilgili kurum ve kuruluslardan alinacak belgeler,

    f) Laboratuvarlarda görev alacak denetçi mühendisler için 12 yillik fiili meslek süresinin en az üç yilini meslek içi ihtisas alaninda çalistigina dair kurum ve kuruluslardan alinacak belge.

    Kamu çalisani olan mimar ve mühendisler, mesleki deneyime sahip olduklarini, görev yaptiklari kurumlarindan alacaklari belge ile çalistiklari mesleki ihtisas alanlarini ve çalisma süresini belirtecek sekilde belgelendirirler. Serbest veya özel kesimde çalisan mühendis ve mimarlar; mesleki deneyimlerini ve çalisma sürelerini belirten, çalistiklari özel kuruluslardan aldiklari ve çalisma alani ile ilgili kamu kurum ve kuruluslari veya kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinca onayli belge ile belgelendirirler.

    Yapi Denetim Komisyonunca verilen denetçi belgeleri 5 yil için geçerli olup, 5 yilin sonunda yenilenmeyen denetçi belgesi hükümsüz sayilir.

    Denetçi belgeleri;

    - Mimarlar için "Proje ve Uygulama Denetçisi",

    - Proje inceleyen insaat mühendisleri için "Proje Denetçisi",

    - Insaat denetimi yapacak insaat mühendisleri için "Yapi Denetçisi",

    - Makina ve Elektrik mühendisleri için "Proje ve Yapi Denetçisi",

    - Laboratuvarda görev yapacaklar için "Laboratuvar Denetçisi",

    - Diger mühendislik alanlari için "Proje ve Uygulama Denetçisi",adiyla düzenlenir.

    Denetçi belgesine sahip olan mimar ve mühendisler, Bakanligin veya Bakanlikça uygun görülen kurum ve kuruluslarin açacaklari hizmet içi egitim programlarina katilmak zorundadirlar. Yapi Denetim Komisyonunca uygun görülen ve geçerli bulunan belgelenmis hastalik, tabii afet vb. sebepler olmadan iki defa kursa katilmayanlarin denetçi belgeleri iptal edilir, sicillerine islenmek üzere yapi denetim kurulusuna bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yapi Denetim Komisyonunun Çalisma Usul ve Esaslari

    Yapi Denetim Komisyonu

    Madde 10 - Yapi Denetim Komisyonu; Bakanlikça görevlendirilecek, konu ile ilgili en az genel müdür yardimcisi seviyesinde bir baskan ile en az sube müdürü seviyesinde dört üyeden olusur.

    Asil üyelerin bulunmamasi halinde, yedek üyeler görev yaparlar.

    Yapi Denetim Komisyonunun Çalisma Usul ve Esaslari

 

    Madde 11 - Yapi Denetim Komisyonu, baskanin yazili veya sözlü çagrisi üzerine üye tam sayisinin salt çogunlugu ile toplanir. Komisyon kararlari çogunlukla alinir. Çekimser oy kullanilamaz. Oylarin esit olmasi durumunda komisyon baskaninin bulundugu taraf çogunlugu teskil eder.

    Yapi Denetim Komisyonu; yapi denetim kuruluslarinin faaliyetlerini denetlemek, mimar ve mühendislere denetçi belgesi vermek, yapi denetim kuruluslarina izin belgesi düzenlemek, denetçi mimar ve mühendislerin sicillerini tutmak ve yapi denetimi süresince taraflar arasinda dogacak uyusmazliklari inceleyerek görüs bildirmekle görevlidir.

    Kanunun uygulanmasina iliskin dogabilecek uyusmazliklar, öncelikle yapinin bulundugu yerin il bayindirlik ve iskân müdürlüklerince incelenerek sonuçlandirilir. Itiraz halinde konu il bayindirlik ve iskân müdürlüklerince Yapi Denetim Komisyonuna bildirilir. Yapi Denetim Komisyonu itiraz konusunu, öncelikle taahhütname ve sözlesme olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak inceler ve sonuçlandirir.

    Komisyon, gerektiginde uyusmazlik konularini, sikayetleri ve yapi denetim kuruluslarinin faaliyetlerini mahallinde incelemek üzere elemanlar ve heyetler görevlendirir.

    Yapi denetim kuruluslarinin denetçi mimar ve mühendisleri ile yardimci kontrol elemanlarina, kamu veya özel sektör kuruluslari ile birlikte belirleyecegi sartlara göre meslek içi egitim ve faaliyet programlari düzenler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yapi Denetimi Hizmet Sözlesmeleri ve Hizmet Bedellerinin Ödenmesi Esaslari

    Yapi Denetimi Hizmet Sözlesmesi

    Madde 12 - 4708 sayili Yapi Denetimi Hakkinda Kanun kapsamina giren yapilarin sahipleri, yapi ruhsati almadan önce bir yapi denetim kurulusu ile Örnek-8'de belirtilen asgari sartlari ihtiva eden bir hizmet sözlesmesi yapmak zorundadir.

    Yapi denetimi hizmet sözlesmeleri yapi sahibi ile yapi denetim kurulusu arasinda akdedilir. Bu sözlesmenin bir sureti Örnek-9'a uygun taahhütname ekinde ilgili idareye verilir.

    Yapi sahibi, yapim isi için anlasma yaptigi yapi müteahhidini hiçbir sekilde vekil tayin edemez.

    Yapi ruhsati alindiktan sonra iki yil içerisinde insaata baslanmadigi veya baslandigi halde, baslama müddeti ile birlikte bes yil içerisinde yapi bitirilemedigi ve bu süre içerisinde ruhsat yenilenmedigi takdirde 3194 sayili Imar Kanunu geregince ruhsat hükümsüz hale gelir ve yeniden yapi ruhsati alinmasi gerekir. Bu durumda yapi sahibi ile yapi denetim kurulusu arasindaki sözlesme sona erer. Yapi sahibi önceki yapi denetim kurulusu ile yeniden sözlesme yaparak ise devam edebilecegi gibi, baska bir yapi denetim kurulusu ile de sözlesme yaparak ise devam edebilir.

    Yapi Denetimi Hesabinin Tutulmasi

 

    Madde 13 - Yapi denetim kuruluslarinin hizmet bedellerinin karsilanmasi amaciyla, il özel idareleri ve belediyeler adina bankada yapi denetim hesabi açilir. Yapi denetimi için 4708 sayili Yapi Denetimi Hakkinda Kanun ile öngörülen hizmet bedelleri, yapi sahibi tarafindan bu hesaba yatirilir. Hizmet bedelleri, yapi sahibi ve ilgili idarenin onayiyla yapi denetim kurulusuna bu hesaptan ödenir. Bu hesap baska maksatlarla kullanilamaz; 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun'da belirtilen borçlar da dahil olmak üzere haczedilemez ve hesaba tedbir konulamaz.

    Yapi denetim hesabi, ilgili idarelerin kendi muhasebe sistemine göre tutulur. Bu hesaplardan ödemeler, encümen kararina gerek olmadan ita amiri veya yetkilendirdigi kisinin imzasiyla yapilir.

    Hizmet Bedellerinin Tesbiti ve Tahsili

 

    Madde 14 - Yapi denetimi hizmetleri için yapi denetim kuruluslarina ödenecek hizmet bedellerine esas oranlar, asagidaki cetvelde belirlenen asgari hizmet bedelleri oranlarindan az olmamak sartiyla, projenin özellikleri ile yapinin bulundugu bölgenin fiziki, ekonomik ve sosyal özellikleri dikkate alinarak, yapi sahibi ile yapi denetim kurulusu arasinda yapilacak sözlesmede belirtilir.

    Yapi denetimi hizmet bedeli, yapi yaklasik maliyeti ile hizmet bedellerine esas oranlarin çarpimi ile elde edilen bedeldir. Bu bedele proje ve yapi denetimi ile her türlü muayene ve deney ücreti dahildir.

    Yapi yaklasik maliyeti, Bakanlikça her yil yayimlanan Mimarlik ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabinda Kullanilacak Yapi Yaklasik Birim Maliyetleri Hakkinda Teblig'de belirlenen birim maliyetinin yapi insaat alani ile çarpimindan bulunur.

    Yapi Denetimi Hizmet Bedeline Esas Oranlar Cetveli

    Yapim Süresi      Asgari Hizmet Bedeli Oranlari (% )

    ------------      ----------------------------

    0-6 ay için            2.57

    1 yil için            2.71

    1,5 yil için            2.85

    2 yil için            3.00

    2,5 yil için            3.30

    3 yil için            3.63

    3,5 yil için            3.99

    4 yil için            4.39

    4,5 yil için            4.83

    5 yil için            5.31

    Yapi denetimi hizmet sözlesmesinde belirtilen yapim süresi, herhangi bir sebeple uzadigi takdirde, uzayan sürenin her alti ayi için yukarida belirtilen hizmet oranlarina göre ilave hizmet bedeli ödenir.

    Güçlendirme, degistirme, ilave kat vb. gibi yeniden yapi ruhsati almayi gerektiren yapim islerinde yapi yaklasik maliyeti, proje müellifince hazirlanan ve ilgili idarenin onayladigi kesif bedelidir.

    Yapi yaklasik maliyeti, denetim hizmeti verilen yil fiyatlari ile belirlenir. Bir sonraki yila devreden islerin yapi denetim hizmet bedeli, ertesi yilin (uygulama yili) fiyatlari ile degerlendirilir. Bu durumda ilgili idarece, yil sonu itibari ile Yönetmelik eki Örnek-10'a uygun bir seviye tespit tutanagi düzenlenir ve yapi bölümünün kismi orani belirlenir. Bu oran üzerinden yapi denetim kurulusuna ödeme yapilarak yil sonu itibariyle hesap kesilir.

    Yapi sahibi ile yapi denetim kurulusu arasinda imzalanan sözlesme kapsaminda 2 yilda baslanmayan ve 5 yilda bitirilemeyen islerle, insaatin herhangi bir asamasinda genel hükümler çerçevesinde sözlesmesi tasfiye edilmis islerde, seviye tespiti yukarida açiklandigi sekilde yapilir.

    Hizmet bedeli taksitleri asagida açiklanmistir.

    a) 1 inci taksit: Proje inceleme ve subasmana kadar olan kisim için denetim hizmet bedelinin % 20 sidir.

    b) 2 nci taksit: Tasiyici sistem bölümü için denetim hizmet bedelinin % 40'idir.

    c) 3 üncü taksit: Çati, dolgu duvarlari, kapi ve pencere kasalari, tesisat alt yapisi dahil yapinin sivaya kadar hazir duruma getirilmis bölümü için denetim hizmet bedelinin % 20 sidir.

    d) 4 üncü taksit: Mekanik ve elektrik tesisati ile kalan yapi bölümü için denetim hizmet bedelinin % 20 sidir. Bu bedelin ödenmesinde ilgili idare tarafindan insaatin tamamlandigina dair tutulan tutanak yeterli olacaktir.

    Yapi denetimi hizmet bedelinin ödenmesine iliskin taksitler, yapi denetimi hizmet bedelinin % 10'undan az olmamak üzere yapinin ölçülebilir seviyesi esas alinarak her bir taksit, kismi taksitlere bölünebilir.

    Yapi sahibi taksidini veya kismi taksidini pesin olarak yatirmadan, müteakip bölümün devamina ilgili idarece izin verilmez.

    Hizmet Bedellerinin Ödenmesi

 

    Madde 15 - Yapi denetim kurulusu, madde 14 de belirtilen her yapi bölümü veya kismi yapi bölümü için bu bölümlerin tamamlanmasini müteakip, Örnek-11'e uygun hakedis raporu düzenler. Düzenlenen hakedis raporu, yapi sahibi ve ilgili idarenin yetkili birimince onaylandiktan sonra bedeli en geç yedi gün içerisinde yapi denetim kurulusuna ödenir. Yapi denetim kurulusu hakedis raporuna yapinin bu bölümünde çalistirdigi teknik elemanlarin Örnek-12'ye uygun personel bildirgesini eklemek zorundadir.

    Yapi ruhsatinin alinmasini müteakip, talebi halinde ilk taksit veya kismi ilk taksit banka teminat mektubu veya devlet tahvili karsiliginda yapi denetim kurulusuna avans olarak ödenir. Bu avans ilk hakedisten mahsup edilir ve alinan teminat idaresince iade edilir.

    BESINCI BÖLÜM : Sicillerin Tutulmasi ve Yapilara Sertifika Verilmesi

    Sicillerin Tutulmasi

    Madde 16 - Yapi denetim kuruluslarinin denetçi mimar ve mühendislerinin sicil raporlari; her yil sonunda yapi ruhsatini veren ilgili idare tarafindan, Örnek-13'e göre düzenlenerek onaylanir ve Yapi Denetim Komisyonuna gönderilir. Yapida görevli olup insaat seviyesinden dolayi fiilen görevine baslamamis olan denetçi mimar ve mühendisler için bu süre içinde sicil raporu düzenlenmez.

    Yapi denetim kuruluslarinin sicil raporlari; denetledikleri her yapi için yapi kullanma izninin alindigi veya yapi ile ilisiginin kesildigi tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgili idare tarafindan Örnek-14'e göre düzenlenerek onaylanir ve Yapi Denetim Komisyonuna gönderilir.

    Ortalama sicil puani 60 (altmis) puanin altinda olan yapi denetim kuruluslari ile denetçi mimar ve mühendisler olumsuz sicil almis sayilirlar. Olumsuz sicillerin somut bilgi ve belgelere dayandirilmasi zorunludur. Olumsuz sicil alan yapi denetim kuruluslari ile denetçi mimar ve mühendisleri, Yapi Denetim Komisyonunca yil içinde yazili olarak uyarilir.

    Son üç yilda, üç defa olumsuz sicil almis olan yapi denetim kuruluslari hakkinda, Yapi Denetim Komisyonunca 4708 sayili Yapi Denetimi Hakkinda Kanunun 8 inci maddesi geregince islem yapilir.

    Üst üste iki yil olumsuz sicil alan denetçi mimar ve mühendislerin belgeleri Yapi Denetim Komisyonunca iptal edilir, durum ilgili meslek odalarina bildirilir.

    Denetçi belgelerinin geçerli oldugu süre içerisinde üç kez olumsuz sicil alan denetçi mimar ve mühendislerin belgeleri yenilenmez.

    Yapilara Sertifika Verilmesi

 

    Madde 17 - Ilgili idarelerce, yapi kullanma izninin verilmesini müteakip, Örnek-15'e uygun olarak hazirlanacak bir yapi sertifikasi 15 gün içerisinde düzenlenerek, yapinin görünür bir yerine asilir.

    Bu sertifikanin cinsi, malzemesi, ölçüleri vb. gibi özellikleri yapinin büyüklügü, önemi vb. hususlar dikkate alinarak ilgili idarelerce belirlenir.

    Sertifikanin kagit üzerine yazilmis ve onaylanmis bir kopyasi yapinin dosyasinda saklanir.

    ALTINCI BÖLÜM : Çesitli Hükümler

 

    Geçici Madde 1 - 4708 sayili Yapi Denetimi Hakkinda Kanun'un yürürlüge girdigi tarihten önce Bakanlikça verilen laboratuvar izin belgeleri, bu Kanun'un yürürlüge girdigi tarihten itibaren üç ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde bu Kanun hükümlerine uygun olarak yenilenmeyen izin belgeleri geçersiz sayilir.

    Geçici Madde 2 - 4708 sayili Yapi Denetimi Hakkinda Kanun kapsaminda, yapi denetimine yönelik olarak hizmet verecek TSE Yeterlik Belgeli laboratuvarlar, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren üç ay süre içerisinde Bakanliktan izin belgesi almak zorundadir.

    Geçici Madde 3 - 4708 sayili Yapi Denetimi Hakkinda Kanunun yürürlüge girmesinden önce ilgili idaresine resmi olarak mimari projeleri verilmis, ancak inceleme ve onayi tamamlanamamis olan yapilara ait ruhsat islemleri, 28/8/2001 tarihine kadar ilgili mevzuatina göre sonuçlandirilir. Bu tarihe kadar yapi ruhsati verilmemis yapilara ait islemler 4708 sayili Yapi Denetimi Hakkinda Kanun hükümlerine göre yürütülür.

    Yürürlük

 

    Madde 18 - Bu Yönetmelik 13/8/2001 tarihinde yürürlüge girer.

    Yürütme

 

    Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayindirlik ve Iskân Bakani yürütür

    Ekler

    Örnek 1-15 için Ilgili Resmi Gazeteye bakiniz.

     
 Kategori : Duyurular

Geri

 

                      |  Duyurular  |  Basın Haberleri  |  Etkinlikler  |   

 

 


Tüm hakları saklıdır 2008 ©
Alanya Müteahhitler Briliği


Saray Mh. Hacikadirler Sk. 
Tapu-Kadostro yanı
07400 - Alanya / Antalya


Tel.: +90 242 522 09 00
Fax: +90 242 522 09 01
E-mail: bilgi@mutbir.com